DJ Cut Killer, the Boyz Choir of Harlem

DJ Cut Killer, the Boyz Choir of Harlem