S V Efremenko, Markscheider Kunst

S V Efremenko, Markscheider Kunst