At the secret beach - Mikis Theodorakis - Giorgos Seferis (HQ Official Audio Video) - Vidéo web (YouTube)